Սույն ձեռնարկը նվիրված է խմբային հոգեբանական աշխատանքների տեսական և գործնական խնդիրներին։ Համակարգված և ամփոփ ձևով ներկայացված են հոգեբանական խմբային աշխատանքի բնորոշ մոտեցումները, սկզբունքները, առանձնահատկությունները։
Սույն ձեռնարկի նպատակն է աջակցել հոգեբանությունը որպես մասնագիտություն ուսումնասիրող ուսանողներին, սկսնակ պրակտիկ հոգեբաններին, ուսուցիչներին, դասղեկպերին խորացնել մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները, ծանոթանալ ժամանակակըց խմբային հոգեբանական աշխատանքների մեթոդներին ու ձևերին։

Leave a Reply